ISO 9001:2015 | Uvodjenje ISO standarda
WISE CONSULTING

O NAMA

WISE consulting je pre svega tim konsultanata iz različitih oblasti koji svojim znanjem i iskustvom čine da naša usluga bude sveobuhvatna. Stalnim usavršavanjem naših zaposlenih sigurni smo da Vam možemo pružiti profesionalnu uslugu. Naš tim Vam nudi sledeće usluge:


 • Uvodjenje i implementacija ISO 9001
 • Uvodjenje i implementacija ISO 14001
 • Uvodjenje i implementacija OHSAS 18001
 • Uvodjenje i implementacija HACCP sistema
 • Održavanje već postojećih sistema menadžmenta
 • Izradu Akta o proceni rizika na radnom mestu
 • Izradu dokumentacije zaštite od požara i zaštite životne sredine.

Naša je misija da budemo pouzdani partneri u unapređenju Vašeg sistema poslovanja.

"Kvalitet nije čin, to je navika"


Aristotel


ISO 9001:2015- Sistem menadžmenta kvalitetom

Iso 9001 uvodjenjeISO 9001 je jedan od najtraženijih standarda. To je međunarodni standard za sistem upravljanja kvalitetom. On omogućava povećanje efikasnosti kao i poboljšanje upravljanja organizacijom oslanjajući se na procesni pristup. Kroz precizno definisanje procesa i veza između njih, kao i definisanje ulaznih i izlaznih elemenata svakog procesa i neophodnih resursa stvara se polazna osnova za kvalitetno planiranje. Mi Vam nudimo uvođenje, implementaciju i sertifikaciju standarda tako da ne remetimo proces poslovanja Vašeg preduzeća.

Uvođenje ISO 9001 sprovodimo kroz:

 • definisanje procesa Vaše organizacije
 • izradu dokumentacije
 • preispitivanje od strane rukovodstva
 • internu proveru sistema i obuku za interne proverivače nekoga iz Vaše organizacije
 • obuku zaposlenih za korišćenje standarda
 • prijavu za sertifikaciju
 • sertifikacione provere
 • izdavanje sertifikata ISO 9001

Pored kompletnog uvođenja ISO 9001:2015, nudimo Vam i pomoć oko prelaska sa ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015.

Zašto uvoditi ISO 9001?

Savremeni kupac, pored kvalitetnog proizvoda ili usluge zahteva i dokaz da je kompanija sposobna da traženi kvalitet isporuči. Upravo uvođenjem i sertifikacijom standarda ISO 9001 obezbeđuje se ovaj dokaz.

Posedovanje sertifikata garantuje da su radni procesi u vašoj organizaciji usklađeni sa preporukama ovog standarda odnosno da se u vašoj organizaciji sprovodi sistem upravljanja kvalitetom. Danas je ovo postalo preduslov ukoliko želite da krčite svoj put na tržište EU. Takođe, poslovanje po principima ISO standarda vrlo često predstavalja prednost prilikom prijave na tendere o javnim nabavkama.


Partneri

Bezbednost i zdravlje na radu

ISO 14001:2015 Sistem upravljanja zaštitom životne sredine

Iso 14001 uvodjenjeISO 14001 je standard koji se odnosi na zaštitu i unapređenje životne sredine. Kako se danas sve više vodi računa o ekologiji, zaštiti i unapređenju sredine u kojoj živimo ovaj standard će Vam pomoći da Vaše poslovanje bude ekološki odgovorno i održivo za budućnost. Sve više kompanija obraća pažnju na ekološko poslovanje svojih partnera.

Mi Vam nudimo uvođenje i implementaciju ISO 14001 kroz:
 • identifikovanje i vrednovanje aspekata životne sredine
 • izradu dokumentacije
 • preispitivanje od strane rukovodstva
 • internu proveru sistema i obuku za interne proverivče nekoga iz Vaše organizacije
 • obuku zaposlenih za korišćenje standarda
 • prijavu za sertifikaciju
 • sertifikacione provere
 • izdavanje sertifikata ISO 14001

Pored kompletnog uvođenja ISO 14001:2015, nudimo Vam i pomoć oko prelaska sa ISO 14001:2004 na ISO 14001:2015.

OHSAS 18001:2007 Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu

ohsas uvodjenjeCilj sistema za upravljanje zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu je da se u što većem obimu nekontrolisane opasnosti prevedu u kontrolisani rizik i da se na taj način bolje zaštite zaposleni, ali i da se obezbedi neometano poslovanje. Uvođenjem OHSAS standarda poslaćete jasan signal svim zainteresovanim stranama da je prioritet Vašeg poslovanja bezbedno i zdravo radno mesto vašeg zaposlenog.

Sve veći broj organizacija se odlučuje za uvođenje OHSAS standarda jer su poslodavci pod sve većim pritiskom da sprovode rigoroznu politiku bezbednosti i zdravlja na radu kako bi smanjili verovatnoću pojave nezgoda na radnom mestu.

Prednosti OHSAS 18001:2007:

 • Smanjuje broj nezgoda i incidenata smanjenjem ili eliminacijom opasnosti na radnom mestu
 • Osigurava usaglašenost sa relevantnim zakonskim propisima
 • Poboljšava korporativni imidž i kredibilitet kod svih zainteresovanih strana (postojećih i potencijalnih klijenata, državnih organa, javnosti...)
 • Usvajanje najboljih međunarodnih praksi u vezi sa upravljanjem rizicima
 • Poboljšava proces istrage incidenata
 • Povećava motivaciju zaposlenih kroz obezbeđivanje sigurnijeg radnog mesta
 • Minimizacija odgovornosti poslodavca kroz usvajanje proaktivnih, a ne reaktivnih kontrola

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) – Sistem bezbednosti hrane

hasap uvodjenjeHACCP (HASAP) je fleksibilan sistem, prilagođava se svim vrstama proizvoda u svakoj karici lanca proizvodnje, distribucije i rukovanja hranom, "od njive do trpeze". Grane prehrambene industrije koje zahtevaju HACCP sistem su:


 • proizvodnja, prerada i pakovanje;
 • skladištenje, transport i distribucija
 • priprema i distribucija hrane za potrebe bolnica, dečijih ustanova, hotela, restorana
 • trgovina, maloprodaja i ugostiteljstvo
 • organska prehrambena industrija

Kako bi uspešno uveli HACCP sistem neophodno je:


 • 1. obuka i formiranje tima za HACCP;
 • 2. opis proizvoda
 • 3. utvrđivanje namenjene upotrebe proizvoda
 • 4. izrada dijagrama toka procesa
 • 5. verifikovanje dijagrama toka procesa.

CE znak

kako dobiti ce znak CE znak predstavlja dokaz da Vaš proizvod ne ugrožava bezbednost, zdravlje i život ljudi. U tom smislu CE znak je garancija da je proizvod usaglašen sa svim bitnim zahtevima evropskih direktiva koji se odnose na taj proizvod i da je sprovedena procedura ocenjivanja usaglašenosti. Proizvodi bez CE znaka ne mogu se naći na tržištu EU.

Jedna od najčešćih zabluda je da CE znak označava proizvode visokog kvaliteta. Ovo nikako nije istina jer CE znak označava da proizvod zadovoljava bitne zahteve u pogledu bezbednosti i zdravlja korisnika, zahteve zaštite imovine i zaštite životne sredine, i nikako ne predstavlja garanciju da je proizvod visokog kvaliteta.

Da biste dobili pravo da postavite CE znak na svoj proizvod najpre morate proći kroz postupak ocene usaglašenosti sa evropskim direktivama a zatim izraditi EC deklaraciju koja je osnovni dokument koji prati proizvod za CE znakom. Uvođenje CE znaka dosta olakšava izvoz iz zemalja koje nisu članice Evropske unije jer uklanja sve tehničke barijere kod izvoza. WISE Consulting Vam nudi pomoć kako biste stekli pravo da na svoje proizvode postavite ovaj znak koji Vam otvara vrata za izvoz u zemlje Evropske unije.


Ostale usluge

 • WISE Consulting nudi mogućnost održavanja već uvedenog Sistema menadžmenta. Naš konsultant sa Vama radi:


  • Revizija dokumentacije sistema menadžmenta i stalno usaglašavanje kako sa važećom zakonskom regulativom tako i sa najnovijim izdanjima međunarodnih standarda,
  • Obuka novozaposlenih za primenu i održavanje uvedenog Sistema menadžmenta,
  • Sprovođenje internih provera Sistema menadžmenta,
  • Savetovanje i učestvovanje u predlaganju korektivnih i preventivnih mera,
  • Analiza zadovolljstva korisnika/kupaca,
  • Konsultovanje i učestvovanje prilikom preispitivanja Sistema menadžmenta od strane rukovodstva.
  • Izrada Akta o proceni rizika za sva radna mesta u radnoj okolini;
  • Izrada Akt o licu zaduženom za poslove bezbednosti i zdravljana radu;
  • Izrada Odluke o pokretanju postupka procene rizika;
  • Izrada Plan i program procene rizika;
  • Izrada Evidencije 01-14 zakonskih obrazaca;
  • Izrada Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu;
  • Izrada Programa osposobljavanja zaposlenih za bezbedan i zdrav rad;
  • Izrada testova za proveru osposobljenosti zaposlenih za bezbedan i zdrav rad;
  • Obuka i testiranje obučenosti zaposlenih za bezbedan i zdrav rad;
  • Izrada procedura za bezbedan i zdrav rad;
  • Izrada Uputstava za bezbedan i zdrav rad;
  • Izrada Reversa Sredstava lične zaštite zaposlenih u skladu sa preporukama Akta procene rizika;
  • Organizuje predhodne i periodične lekarske preglede zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom;
  • Organizuje pribavljanje Stručnih nalaza ovlašćenih ustanova o:
  • preventivnim i periodičnim pregledima i proveri opreme za rad,
  • preventivnim i periodičnim pregledima i proveri uslova radne okoline (elektro i gromobranske instalacije, osvetljenost, fizičke i hemijske štetnosti, buka, mikroklima u letnjem i zimskom periodu);
  • Izrada Elaborata o uređenju gradilišta;
  • Prijava početka radova inspekciji rada;
  • Koordinator za bezbednost i zdravlje na radu na privremenim i pokretnim gradilištima
  • Izrada Plana Preventivnih mera;
  • Redovni obilasci gradilišta i kontrole primene mera za bezbednost i zdravlje na radu
 • Zakonska je obaveza poslodavca da ima imenovano lice za bezbednost i zdravlje na radu. U nekim slučajevima to može biti i sam direktor preduzeća, a u nekim to može biti samo lice koje poseduje Uverenje o stručnoj osposobljenosti i Licencu za obavljanje ovih poslova koje izdaje Ministarstvo za rad. Kadar WISE Consulting ima dugogodišnje iskustvo u obavljanju ovih poslova, naročito u grđevinarstvu, proizvodnoj i prerađivačkoj industriji, crnoj metalurgiji ali i ostalim granama delatnosti.

  • Izrada Pravila za zaštitu od požara (za III kategoriju ugroženosti od požara);
  • Izrada Plana evakuacije;
  • Izrada uputstava za postupanje u slučaju požara;
  • Izrada Plan i program procene rizika;
  • Izrad Programa za osnovnu obuku i proveru znanja zaposlenih iz oblasti zaštite od požara na koji se mora obezbediti saglasnost MUP-a, Sektora za vanredne situacije;
  • Izrada testova za proveru osposobljenosti zaposlenih iz oblasti zaštite od požara;
  • Obuka i provera obučenosti zaposlenih iz oblasti zaštite od požara;
  • Organizuje periodične preglede i pribavljanje Stručnih nalaza ovlašćenih ustanova o:
  • Plan zaštite od požara ukoliko rešenjem MUP-a budu razvrstani u I ili II kategoriju ugroženosti od požara.
 • Republika Srbija je donela niz zakona i pravilnika kojim se jasno definišu prava i obeveze proizvođača,distributera kao i prodavca proizvoda koji utiču na porast količine otpada usled svojih svakodnevnih aktivnosti. Povećane su kazne za uvoznike proizvoda koji nakon svoje upotrebe postaju posebni tokovi otpada, za proizvode koji svojim sastavom spadaju u opasan otpad, uvoznike i ditributere elektičnog i elektronskog otpada,kao i mnogobrojne dokumente kojima se kontroliše klasifikacija, način odlaganja,skladištenja, transporta i dalje prerade samog otpada. Mi Vam nudimo:

  • Izradu Plana upravljanja otpadom
  • Popunjavanje izveštaja o kretanju otpada

Aktuelnosti

elaborat o uredjenju gradilišta 11.06.2018.

Potrebna dokumentacija za bezbednost i zdravlje na radu

U prethodnom tekstu pisali smo o tome šta sve spada u dokumentaciju zaštite na radu, ko je sve dužan da ima akt o proceni rizika a ko mora imati i lice za bezbednost i zdravlje na radu. Sada ćemo se baviti dokumentacijom koju ste u obavezi da imate na gradilištu.. ...
Pročitaj više

bezbednost i zdravlje na radu 21.05.2018.

Potrebna dokumentacija za bezbednost i zdravlje na radu

Prošlo je 13 godina od kako je na snagu stupio Zakon o Bezbednosti i zdravlju na radu. Ipak, još uvek postoje preduzeća koja zapošljavaju radnike i tvrde da se ovaj Zakon na njih ne odnosi. ...
Pročitaj više

08.05.2018.

Razvojna agencija Srbije raspisala je konkurs o dodeli bespovratnih sredstava za sufinansiranje projektnih aktivnosti u cilju razvoja privrednih subjekata i povećanja njihove konkuretnosti. Pravo učešća imaju ...
Pročitaj više

ce znak evropska uskladjenost 17.04.2018.

Šta je CE znak i čemu služi?

Proizvodi bez CE znaka ne mogu se naći na tržištu EU. Da bi mogli da se plasiraju na ovo tržište, proizvodi moraju zadovoljavati bitne zahteve vezane za bezbednost i zaštitu zdravlja.
Pročitaj više

ISO 45001 menja OHSAS 18001 03.04.2018.

Da li OHSAS 18001 odlazi u istoriju?

Do 2021. sve organizacije sertifikovane po OHSAS 18001:2007 moraju izvršiti usaglašavanje i prelazak na na novi standard ISO 45001:2018.
Pročitaj više

prelazak na iso 9001:2015 11.03.2018.

Kako da pređete sa ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015?

Da li ste znali da je 14.09.2018. krajnji rok za prelazak/tranziciju na nove revidirane standarde ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015?
Pročitaj više

izveštaj 14.03.2018.

Do 31. marta predajte godišnji izveštaj o otpadu

Sve firme koje su dužne da dostave godišnji izveštaj o otpadu to moraju učiniti najkasnije do 31. marta.
Pročitaj više

Konsultanti za standarde

Ulcinjska 27
Beograd

office@isostandardi.rs

Lidija Avramović
Mob: +381 64 63 56 457

Konsultanti za BZR i zaštitu od požara

Naselje preko ponjavice 38b
Kovin

bzr@isostandardi.rs

Telefon/Fax: +381 13 741 567

Slobo Lalević
Mob: +381 64 70 34 213

Lidija Avramović
Mob: +381 64 63 56 457