Bezbednost i zdravlje na radu | Akt o proceni rizika
akt o proceni rizika

Šta sve sadrži dokumentacija za bezbednost i zdravlje na radu

Prošlo je 13 godina od kako je na snagu stupio Zakon o Bezbednosti i zdravlju na radu. Ipak, još uvek postoje preduzeća koja zapošljavaju radnike i tvrde da se ovaj zakon na njih ne odnosi.

Kao lice za bezbednost i zdravlje na radu, sa višegodišnjim iskustvom, moram reći da se u praksi susrećem sa raznim slučajevima ako ih tako mogu nazvati. Evo jednog primera preduzeća sa kojim sam se susrela slučajno.

Naime oni se bave postavljanjem limenih krovova, dakle rad na visini kao najveća opasnost za zaposlene, a onda i svi ostali faktori. Na žalost zaposlenih poslodavac tvrdi da je on „podizvođač“ i da on ne mora da uredi svoje poslovanje po ovom zakonu. Kaže „to radi glavni izvođač i on sa tim nema ništa“. Još je potrebno i da napomenem da pri postavljanju tih krovova ne koriste sigurnosnu užad jer kaže „ krovovi su ravni, tako da im se ništa ne može dogoditi“. Za lekarske preglede i šlemove nisam smela ni da pitam. I da, imao je neku ludu sreću, mada po mom mišljenju nesreću, da mu inspekcija nije nikada došla na gradilište. Ja ću se u nastavku teksta potruditi da odgovorim što jednostavnije na neka pitanja.

Ko sve mora da ima Akt o proceni rizika?

Poslovanje u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu moraju da urede svi poslodavci, mali, veliki, sa jedim ili više angažovanih lica po bilo kom osnovu rada (u radnom odnosu na neodređeno, određeno, privremeno povremeni poslovi, stručne prakse, stručna osposobljavanja, prekvalifikacije, dokvalifikacije, a precizan spisak se nalazi u članu 5 pomenutog zakona). Da zaključimo Akt o proceni rizika moraju imati svi poslodavci.

Ko sve mora imati lice za bezbednost i zdravlje na radu?

Lice za bezbednost i zdravlje na radu moraju imati svi poslodavci. Razlika je u tome što u pojedinim slučajevima to može biti sam poslodavac ( direktor ili preduzetnik), dok je u drugim potrebno angažovati lice koje poseduje sertifikat o stručnoj osposobljenosti.

Ukoliko ima do 20 zaposlenih, poslove bezbednosti i zdravlja na radu, poslodavac može da obavlja sam ali samo u sledećim delatnostima: trgovina na malo, usluge smeštaja i ishrane, usluge informisanja i komunikacija, finansijske i usluge osiguranja, poslovanje nekretninama, stručne, naučne, inovacione, administrativne i pomoćne uslužne delatnosti, obavezno socijalno osiguranje, obrazovanje, umetnost, zabava i rekreacija, kao i ostalim uslužnim delatnostima i nije dužan da ima položen stručni ispit.

U svim ostalim slučajevima poslodavac je dužan da ima lice za bezbednost i zdravlje na radu koje ima položen stručni ispit, bilo da će to lice zaposliti kod sebe, angažovati Agenciju koja mora da poseduje licencu Ministarstva za rad za obavljanje ovih poslova ili pak da sam položi struči ispit.

Šta sve spada u dokumentaciju zaštite na radu?

 • Akt o proceni rizika
 • Odluka o licu za bezbednost i zdravlje na radu
 • Evidencije o bezbednosti i zdravlju na radu
 • Obrazac br 6 (evidencija o zaposlenim osposobljenim za bezbedan i zdrav rad)
 • Pravilnik o Bezbednosti i zdravlju na radu
 • Program osposobljavanja zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
 • List zaduženja ličnih zaštitnih sredstava (za ovo je utvrđen zakonom obrazac br 10, moja je preporuka da ovu evidenciju vodite za svakog zaposlenog ponaosob iz razloga što u pomenutom obrascu nije predviđeno da vam zaposleni potpiše da je primio na upotrebu zaštitna sredstva)
 • Lekarski pregledi (radna mesta sa povećanim rizikom, rukovaoci sredstvima unutrašnjeg transporta i građevinskom mehanizacijom)
 • Mišljenje medicine rada za radna mesta sa povećanim rizikom
 • Uverenje o stručnoj osposobljenosti za rukovanje mašinama
 • Stručni nalaz o izvršenom pregledu i proveri opreme za rad
 • Stručni nalaz o izvršenom ispitivanju elektro i gromobranske instalacije, osvetljenost, fizičke i hemijske štetnosti, buka, mikroklima u letnjem i zimskom periodu
 • Stručni nalaz o izvršenom pregledu i proveri opreme za rad
 • Uverenje o završenoj obuci za pružanje prve pomoći (2% zaposlenih u svakoj radnoj smeni i svo rukovodeće osoblje)
 • Uputstva za bezbedan rad (ova uputstva je u obavezi da sačini lice za bezbednost i zdravlje na radu)

U nekom od narednih tekstova pisaću o dokumentaciji koja se odnosi na bezbednost i zdravlje na radu, a koju ste u obavezi da imate na gradilištu.

Isto tako ukoliko imate nedoumice vezane za bezbednost i zdravlje na radu pište nam, naš tim potrudiće se da Vam što preciznije odgovori.

Lidija Avramović
Osnivač agencije Wise Consulting i lice za bezbednost i zdravlje na raduKonsultanti za standarde

Ulcinjska 27
Beograd

office@isostandardi.rs

Lidija Avramović
Mob: +381 64 63 56 457

Konsultanti za BZR i zaštitu od požara

Naselje preko ponjavice 38b
Kovin

bzr@isostandardi.rs

Telefon/Fax: +381 13 741 567

Slobo Lalević
Mob: +381 64 70 34 213

Lidija Avramović
Mob: +381 64 63 56 457